İş Sürekliliği Analiz ve Süreci

  • Anasayfa
  • İş Sürekliliği Analiz ve Süreci

İş Sürekliliği Analiz ve Süreci

 

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

Olağanüstü bir durum sonrasındaki süreçte gösterilen yönetim becerisi; şirket imajının, nakit akışının, pazar payının ve çalışanların can güvenliğinin korunması açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda, İş Sürekliliği Yönetimi, olası bir kriz anında ilk müdahaleyi gerçekleştirmek ve devamında işlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan aksiyonları ve izlenecek stratejileri içeren bir risk yönetimi sistemidir.

Başarı ile uygulanan İş Sürekliliği Planları, kurumun geleceği için güvence oluşturmaktadır. Sigorta ile yalnızca finansal kayıplar karşılanmakta olup, şirket imajı ve pazar payı kayıpları güvence altına alınamamaktadır. İş Sürekliliği Planları kurumların bu kayıplara karşı önlem almalarını mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla, kurumların risk yönetim programlarının bir parçası olarak İş Sürekliliği Yönetim sistemine sahip olmaları kritik önem taşımaktadır.

 

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİNİN KURUMA KAZANDIRDIKLARI - "B-BACK UP PLAN"

Etkili bir İş Sürekliliği Yönetimi, şirketlerin yıkıcı bir olay ile karşılaştıklarında, operasyonlarını sürdürebilmelerini ve kesintiye uğrayan süreçlerini en kısa zamanda geri kazanabilmelerini sağlamaktadır.


 Hissedarlara

• Şirket değerinin korunması


 Üst Yönetime

• Nakit akışının korunması

• Şirket itibarının korunması

• Hissedarlara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

• Rekabet Avantajı

 

 Şirket Çalışanlarına

• Güvenli bir çalışma ortamı

• Kurumun varlığına devam etmesi sonucu gelirlerin devamı

• Olağanüstü durum anında sorumlulukların doğru bir şekilde paylaşımı

 

 

“KURUMSAL DEĞER”

“Kurumsal Değer”, “Piyasalardaki gelişmeler ışığında, şirketin finansal performansının korunması ve hissedarlara değer kazandırılması" olarak tanımlanabilir.

 

Şirket değerini korumak için yöneticilerin sürekli olarak izlemesi ve stratejiler geliştirmesi gereken konular:

• Finansal Göstergeler

• Yasal Yaptırımlar

• Müşteri İlişkileri

• Şirket İtibarı

• Çalışan Memnuniyeti

• Hissedarlara Karşı Sorumluluklar

• Grup Şirketlerine Karşı Yükümlülükler

• Rekabet Durumu

 

 

HİZMETLERİMİZ:

1. İş Sürekliliği Yönetimi (İSY)

İş Etki Analizi’nin gerçekleştirilmesi:

Şirket bünyesindeki kritik servis ve ürünlerin tespit edilmesi ve bu ürün ve servisler ile ilişkilendirilen tüm süreçlerin:

•Tolere edilebilir en uzun kesinti süreleri belirlenir.

•Kaynak ihtiyaçları (iş gücü, fiziksel lokasyon, iç ve dış bağımlılıklar, yazılım, donanım, doküman) tespit edilir.

 

CONSPECTUS tarafından geliştirilen İş Etki Analizi yazılımı aracılığıyla süreçlerin kritiklik dereceleri ve tolere edilebilecek kesinti süreleri istatistiksel bir metotla elde edilir. Ayrıca bu yazılım İş Sürekliliği Yönetimi’nin bir parçası olarak tüm planların ve kaynakların depolandığı ve raporlandığı bir veri tabanı olarak da kullanılabilir.

 

Yapılan analizler sonucunda şirket stratejilerine ve BS25999 standardına uygun planlar oluşturulur.

 

 

 BS25999 Standardı

İş sürekliliği yönetimi konusunda dünyanda en yaygın kabul gören standart olan BS25999, iş kesintisi risklerinin ortadan kaldırılması için bir çerçeve dokümanı olarak geliştirilmiştir. BS25999 standardı temel alınarak kurulan İSY sistemi ile amaç en zorlu durumlarda bile kurumun işlerinin devamını sağlamak, çalışanları korumak, itibarı sürdürmek ve faaliyetlerin ve ticari etkinliklerin devam etmesine yardımcı olmaktır.

 

İş Sürekliliği Yönetimi Planlarının dokümantasyonu :

İş etki analizi sonucu işletmenin maruz kalabileceği operasyonel ve fiziksel riskler ışığında senaryolar oluşturulur ve bu senaryolar çerçevesinde iş kurtarma stratejileri belirlenir.

 

Seçilen stratejilerin uygulanması ve yürütülmesinde iş sürekliliğinin 3 planı temel alınır. Birbirleriyle paralel olarak işleyen bu planlar:

 

Acil Eylem Planı

Bu aşama olaydan hemen sonraki ilk dakikalar ve saatlerde yapılması gereken aktiviteleri içermektedir. Amaç; bir olay sonrası yaşanacak kesinti dolayısıyla meydana gelebilecek can ve mal güvenliğine yönelik zararları en aza indirmektir.

 

Kriz Yönetimi Planı

Bu aşama krizin stratejik olarak yönetilmesini ve tüm hak sahipleri ile iletişimin sağlamasını hedeflemektedir. Amaç şirket itibarının korunması, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi ve hak sahiplerinin beklentilerinin karşılanmasıdır.

 

İş Kurtarma Planı

Bu aşama kritik iş süreçlerinin geri kurtarılmasını hedeflemektedir. Amaç kesinti dolayısıyla etkilenmiş olan iş süreçlerinin hedeflenen zaman dilimleri çerçevesinde geri kurtarılmasıdır. Bunun için gerekli olan prosedürler ve kaynak gereksinimleri bu plan dahilindedir.

 

Söz konusu planların bütünleşik şekilde ilerlemesi İSY’nin işlerliği açısından büyük önem taşımaktadır

 

2. Kriz Yönetimi Eğitimi

Kriz Yönetimi şirketin üst yönetiminin bizzat dahiliyetini gerektirmektedir. Üst yönetimin konuyu sahiplenmesi, İş Sürekliliği Yönetimi’nin şirket kültürünün bir parçası olması açısından kritiktir.

Şirketin üst yönetimi seviyesinde verilen kriz yönetimi eğitimleri ile; İş sürekliliği yönetimi konusunda farkındalığın arttırılması, Kriz Yönetimi Planının gözden geçirilmesi ve plan kapsamındaki rol ve sorumlulukların anlaşılması, kriz yönetimi ve iş sürekliliği stratejilerinin güncel ve işler durumda olduğunun kontrolü ve kriz yönetimi ekibinin gerçekçi bir egzersizle, pozitif deneyim kazanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Kriz yönetimi takımına ek olarak, İSY organizasyonundaki diğer takımların da (Acil Eylem Takımları, İş Kurtarma Takımları) rol ve sorumluluklarına ilişkin bilincinin arttırılması amacıyla bu takımlara yönelik konu bazlı eğitimler de verilmektedir.

 

3. İş Sürekliliği Yönetimi Fark Analizi

Fark analizi çalışması ile kurumun İş Sürekliliği Yönetimi kapsamındaki mevcut durumu değerlendirilmektedir. Yapılan denetim sonucu ortaya çıkan bulgular ışığında gelişime açık alanlar belirlenir ve bu konuda alınacak aksiyonlar ve yapılacak yatırımlar önerilir. Söz konusu denetim kapsamında, şirketin aşağıdaki konulardaki mevcut yetkinliği değerlendirilir:

• İş etki analizi metodolojisi,

• Acil eylem takım yapısı ve planları,

• Kriz yönetimi ve iletişim planları,

• İş kurtarma planları,

• İş sürekliliği yönetimine ilişkin eğitimler,

• Planların bakımı ve güncellenmesi.

 

Seviye 4 Bütünleştirilmiş İSY

İş Sürekliliği Yönetimi kurum tarafından benimsenmiştir ve kurum stratejileri ile paralel olarak sürekli gelişim göstermektedir. Kurumun iş sürekliliği planı, tedarik zinciri içinde yer alan diğer kuruluşların iş sürekliliği planları ile bütünleştirilmiştir.

Seviye 3 Kurulmuş İSY

Acil Eylem, Kriz Yönetimi ve İş Kurtarma planları birbiriyle uyumlu hareket edecek şekilde hazırlanmıştır; iş sürekliliğinin kurum kültürüne yerleşmesine yönelik eğitimler ve testler gerçekleştirilmektedir.

Seviye 2 Biçimlendirilmiş İSY

Lokasyon bazında risk politikaları ve planlar oluşturulmuştur. Planlar arasında uyum ve standart bulunmamaktadır.

Seviye 1 Gelişmemiş İSY

Bir sistem yoktur, olaya tepki verme bazlı çalışır.

 

 

Türk Ticaret Kanunu ve İş Sürekliliği Yönetimi İlişkisi

Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında değerlendirmeye alınacak en önemli konulardan bir tanesi kanunun 378. maddesinde yer verilen, riskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin düzenleme ile ilgili asağıda yer alan hükümlerdir;

1-Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerinin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde derhal kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir.

2-Komite yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikeleri isaret eder, çareleri gösterir. Raporu denetçiye yollar.

Şirketin varlığını, gelisimini ve devamını güvence altına almayı amaçlayan bu düzenleme kurumsal yönetim ilkelerinden biri olup kanunun bu anlamda en dikkat çekici düzenlemelerinden biridir.

İşletmelerde başarı ile uygulanan İş Sürekliliği Planları, sirketlerin gelecekleri için güvence oluşturmaktadır.

Sigorta ile yalnızca finansal kayıplar karsılanmakta olup, sirket imajı ve pazar payı kayıpları güvence altına alınamamaktadır.

İşletmeler, İş Sürekliliği Planları ile bu kayıplara karsı önlem almakla birlikte sigorta maliyetleri açısından da pazarlık güçlerini arttırmıs olacaklardır. Dolayısıyla, isletmelerin risk yönetim programlarının bir parçası olarak İş Sürekliliği Yönetim sistemine sahip olmaları kritik öneme sahiptir.

 

Bahis siteleri

porno izle

erotik film

E-Bülten Listesi

Anlık bilgileri alabilmek için e-bültenimize kayıt olunuz.